Stavební pozemky, pozemky určené k zastavění

Povinné podklady:

 • Výpis z katastru nemovitostí (stáří do 3 měsíců)
 • Nabývací tituly, tj. kupní smlouva, darovací smlouva, doklady k dědickému řízení
 • Kopie katastrální mapy (stáři do 1 roku)
 • Stavební povolení
 • Územní rozhodnutí, popř. rozhodnutí o umístění stavby
 • Geometrický plán, pouze v případě nezakreslení pozemku do katastrální mapy
 • Radonový průzkum
 • Případně dokumenty omezující vlastnické právo

Nepovinné podklady:

 • Projektová dokumentace, pokud je vytvořená
 • Mapa inženýrských sítí na pozemku
 • Při ocenění nestavebních pozemků, územní plán