Zemědělské pozemky

Povinné podklady:

  • Výpis z katastru nemovitostí (stáří do 3 měsíců) včetně informace o BPEJ
  • Nabývací tituly, tj. kupní smlouva, darovací smlouva, doklady k dědickému řízení
  • Kopie katastrální mapy (stáři do 1 roku)
  • Srovnávací sestavení pro pozemky nacházející se ve zjednodušené evidenci (dle pozemkového katastru)
  • Při ocenění nestavebních pozemků je lepší zjistit územní plán
  • Geometrický plán, pouze v případě nezakreslení pozemku do katastrální mapy
  • Případně dokumenty omezující vlastnické právo

Nepovinné podklady:

  • Případné nájemní smlouvy k pozemku
  • Mapa inženýrských sítí na pozemku
  • Informace o balvanitosti